FAQ Programu Czyste Powietrze

 

I. ETAP SKŁADANIA WNIOSKU

1. Kto może złożyć wniosek o dofinansowanie? Czy współmałżonek niebędący właścicielem nieruchomości może złożyć wniosek o dofinansowanie?

Beneficjentem Programu mogą być osoby fizyczne:

 • będące właścicielami/współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu z wyodrębnioną księgą wieczystą;
 • które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z późn. zm.) i budynek nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania.

2. Gdzie mogę znaleźć wniosek o dofinansowanie?

Wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej znajduje się na internetowym Portalu Beneficjenta, należącym do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej właściwego dla lokalizacji budynku. Jest on dostępny po założeniu profilu i zalogowaniu się. Formularz wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej można też uzyskać w siedzibie odpowiedniego WFOŚiGW.

3. W jaki sposób złożyć wniosek?

Po założeniu i aktywowaniu konta na internetowym Portalu Beneficjenta, należącego do właściwego ze względu na lokalizację budynku Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, można rozpocząć wprowadzanie danych do wniosku. Częściowo wypełniony wniosek można zapisywać i uzupełniać etapami.

Kompletny wniosek w wersji elektronicznej można złożyć poprzez:

 • Portal Beneficjenta – wówczas dodatkowo wymagane jest wydrukowanie w wersji papierowej przesłanego formularza, podpisanie i dostarczenie lub przesłanie z wymaganymi załącznikami do biura lub oddziału właściwego wfośigw;
 • skrzynkę ePUAP, po podpisaniu certyfikatem kwalifikowanym lub profilem zaufanym – wtedy wysyłka wniosku następuje wyłącznie elektronicznie, a wersja papierowa nie jest wymagana. Należy jednak pamiętać o załączeniu w postaci elektronicznej wszystkich wymaganych załączników do wniosku.

Pełna instrukcja składania wniosku przy użyciu Portalu Beneficjenta została udostępniona w bazie wiedzy portalu.

Zachęcamy do wypełnienia wniosku o dofinansowanie w formie elektronicznej. Formularz wniosku jest dokumentem interaktywnym, który na bieżąco sprawdza poprawność wypełnienia. Dodatkowo, formularz przelicza koszty kwalifikowane, wysokość dofinansowania czy też współczynniki przenikania przegród w uproszczonej analizie energetycznej. Skorzystanie z formularza w wersji elektronicznej przyśpieszy nie tylko jego wypełnienie ale również ocenę.

W przypadku braku możliwości użycia wersji elektronicznej formularza wniosku, dopuszcza się jego wypełnienie w wersji papierowej. Obowiązujące w danym momencie formularze papierowe wniosku można pobrać w siedzibie odpowiedniego WFOŚiGW, gdzie – po wypełnieniu, i podpisaniu, należy złożyć gotowy wniosek wraz z wymaganymi załącznikami.

4. Czy wnioski będzie można składać w trybie ciągłym przez cały okres wdrażania tj. do 2029 r.? Czy będą ogłaszane edycje naborów z podanymi terminami składania wniosków?

Wprawdzie Program realizowany będzie do roku 2029, jednak nabór wniosków odbywać się będzie w trybie ciągłym do 30 czerwca 2027 roku. Po tej dacie, do 31 grudnia 2027 roku podpisywane będą umowy o dofinansowanie, a następnie będzie już wyłącznie okres realizacji przedsięwzięć i ich rozliczenia. Przewiduje się jedynie krótkie przerwy techniczne, pozwalające na wprowadzanie zmian do Programu.

5. Jakie dokumenty muszę złożyć wraz z wnioskiem?

Obowiązkowe:

Dokumenty potwierdzające osiągnięte dochody (dotyczy wszystkich członków gospodarstwa domowego):

 • Członkowie gospodarstwa domowego rozliczający się na podstawie PIT przedkładają:
  • kopię deklaracji PIT z pieczęcią urzędu skarbowego potwierdzającą złożenie deklaracji lub w przypadku rozliczania elektronicznego – do PIT powinno być dołączone Urzędowe Potwierdzenie Odbioru lub
  • oryginał zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości dochodu (obowiązkowe w przypadku wykazywania we wniosku średniego miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym w wysokości 0) lub
  • oryginał zaświadczenia z urzędu skarbowego dotyczącego członków gospodarstwa domowego rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierającego informację odpowiednio: o formie opodatkowania (ryczałt ewidencjonowany lub karta podatkowa), wysokości przychodu, stawce podatku i wysokości opłaconego podatku dochodowego.
 • Członkowie gospodarstwa domowego prowadzący gospodarstwo rolne przedkładają:
  • oryginał zaświadczenia właściwego organu gminy o wielkości powierzchni gospodarstwa rolnego, wyrażonej w hektarach przeliczeniowych lub kopię nakazu płatniczego w sprawie podatku rolnego i leśnego wystawionego przez właściwy organ gminy, z roku kalendarzowego poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie,
  • umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę,
  • umowę o wniesieniu wkładów gruntowych, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,
  • Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego, jeśli osoba wchodząca w skład gospodarstwa domowego posiada gospodarstwo rolne,
 • Członkowie gospodarstwa domowego osiągający dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych:
  • Oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych, jeśli osoba wchodząca w skład gospodarstwa domowego posiada takie dochody,
  • w zależności od rodzaju dochodu wskazanego w Oświadczeniu – dokumenty potwierdzające osiągnięte w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku dochody (np. decyzja, zaświadczenie, orzeczenie sadu, wyrok sądu, potwierdzenie przelewu lub inny dokument potwierdzający osiągany dochód)

Jeżeli dotyczy:

 • Dokument potwierdzający prawo własności budynku, jeśli we wniosku nie został wpisany numer księgi wieczystej,
 • Audyt energetyczny, tylko jeśli został wykonany i na jego podstawie przyjęto dane do wniosku,
 • ODO 1 – informacja po przetwarzaniu danych osobowych innych niż wnioskodawca, jeśli wnioskodawca ujawnia takie dane (dołącza się jedynie, jeśli gospodarstwo domowe tworzy więcej niż jedna osoba),
 • ODO 2 – zgoda na przetwarzanie danych wrażliwych (np. o stanie zdrowia), jeśli wnioskodawca ujawnia takie dane,

UWAGA!!! Na etapie wniosku nie dołącza się dokumentów księgowych (np. faktur) potwierdzających poniesienie kosztów – te dokumenty składa się po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

6. Gdzie uzyskam pomoc w wypełnieniu wniosku?

Obsługą naboru wniosków w ramach Programu zajmują się w ramach danego regionu wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które w wielu przypadkach oferują pomoc w ramach terenowych punktów konsultacyjnych. Aktualne informacje na ten temat można znaleźć na stronie internetowej http://www.nfosigw.gov.pl/czyste-powietrze/kontakt/. Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z ofertą w tym zakresie, przygotowaną przez konkretne WFOŚiGW i prezentowaną na ich stronach internetowych, obejmująca np. możliwość indywidualnych zapisów na konsultację z pracownikami Funduszu, w celu pomocy przy wypełnieniu wniosku.

7. Które osoby w gospodarstwie domowym uwzględnić przy wyliczaniu dochodu na jednego członka rodziny?

Przez gospodarstwo domowe rozumie się zespół osób zamieszkujących razem i wspólnie utrzymujących się. Nie ma znaczenia miejsce zameldowania danych osób, a to czy faktycznie osoby te wspólnie się utrzymują. Zwracamy uwagę, że członkowie rodzin mieszkających wspólnie, ale utrzymujących się oddzielnie, stanowią odrębne gospodarstwa domowe.

8. Jak należy wyliczyć dochód na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym, od którego zależy intensywność dofinansowania?

Miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym jest to suma dochodów wszystkich osób w gospodarstwie domowym Wnioskodawcy za wskazany rok podatkowy/kalendarzowy poprzedzający datę złożenia wniosku, podzielona na 12 miesięcy oraz na liczbę osób w gospodarstwie domowym.

Szczegółowy sposób wyliczenia dochodu opisano w załączniku nr 2 do Regulaminu naboru wniosków – Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze” pkt. C Miesięczny średni dochód na osobę w gospodarstwie domowym.

9. Czy świadczenie wychowawcze 500+ należy wliczyć do dochodu?

Nie. Świadczenie to nie powinno być ujmowane przy wyliczaniu dochodu dla uzyskania dofinansowania.

10. Wysokość dofinansowania zależy od dochodu czy przychodu?

Intensywność dofinansowania jest określona na podstawie średniego miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy.

Podstawowym dochodem są w Programie przychody opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne.

Dla wniosków składanych:

 • Do 30 kwietnia danego roku, należy przedłożyć deklarację podatkową (z uwzględnieniem korekt, jeśli dotyczy) lub zaświadczenie o uzyskanym dochodzie wystawione przez urząd skarbowy, za przedostatni rok podatkowy, licząc od daty złożenia wniosku,
 • Od 1 maja danego roku należy przedłożyć deklarację podatkową (z uwzględnieniem korekt, jeśli dotyczy) lub zaświadczenie o uzyskanym dochodzie wystawione przez urząd skarbowy, za ostatni rok podatkowy, licząc od daty złożenia wniosku.

Pozostałe rodzaje dochodów to:

 • dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;
 • dochód niepodlegający opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych wymienione w art.3 pkt 1 lit. c ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Metodyki ich wyliczania określone zostały w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie.

Zmiana kwoty miesięcznego dochodu w trakcie oceny wniosku lub w trakcie realizacji przedsięwzięcia, nie wpływa na zmianę intensywności dofinansowania.

11. Jakie dokumenty poświadczające dochód należy przedłożyć, jeśli właściciel budynku pracuje za granicą?

Wnioskodawca powinien przedłożyć dokument poświadczający dochód właściwy dla danego kraju. Sytuacje takie będą rozpatrywane indywidualnie. We wniosku o dofinansowanie formularz dopuszcza różne rodzaje dochodu (wybór z listy rozwijalnej). Jest również możliwość zaznaczenia dochodu „inny”.

Ponadto, podatnicy, którzy podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce (mają miejsce zamieszkania na terytorium Polski), są zobowiązani do rozliczenia tych dochodów również w Polsce. W takim przypadku zobowiązani są do dołączenia do wniosku dokument PIT. Wszelkie wątpliwości w tej sprawie powinny być wyjaśnione z właściwym urzędem skarbowym. Podatnik jest zobowiązany do złożenia dokumentu PIT w polskim urzędzie skarbowym.

12. Kiedy mogę rozpocząć realizację przedsięwzięcia?

Rozpoczęcie przedsięwzięcia rozumiane jest jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data wystawienia pierwszej faktury) związanego z realizacją przedsięwzięcia i może nastąpić:

 • Dla wniosków składanych do 30.06.2019 r. – koszty mogą być poniesione nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
 • Dla wniosków składanych od 01.07.2019 r. – koszty mogą być poniesione jedynie po dniu złożenia wniosku, za wyjątkiem dokumentacji projektowej i audytów, które mogą być wykonane wcześniej.

13. Czy mogę ubiegać się o dofinansowanie zadania już zakończonego?

Nie. Program „Czyste Powietrze” nie pozwala na uzyskanie dofinansowania w ramach refundacji za zadania już zakończone. Zakończenie przedsięwzięcia (data wystawienia ostatniej faktury) oznacza rzeczowe zakończenie wszystkich prac objętych umową o dofinansowanie, pozwalające na prawidłową eksploatację zamontowanych urządzeń oraz – jeśli dotyczy – gwarantujące dotrzymanie przez modernizowane przegrody zewnętrzne wymagań technicznych obowiązujących od 31 grudnia 2020 roku.

14. Jaki jest czas na realizację przedsięwzięcia?

Rozpoczęcie przedsięwzięcia może nastąpić, dla wniosków o dofinansowanie złożonych od 1 lipca 2019 r. od dnia złożenia wniosku. Przedsięwzięcie musi zostać zakończone do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie później niż do 30.06.2029 roku.

15. Czy razem z kotłem głównym możliwy jest zakup pompy ciepła na potrzeby ciepłej wody użytkowej (c.w.u.)?

W ramach Programu priorytetowego Czyste powietrze możliwa jest wymiana starego, nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe nowe źródło ciepła przeznaczone na cele ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. W związku z powyższym, zakup pompy ciepła wyłącznie na cele ciepłej wody użytkowej jest kosztem niekwalifikowanym w Programie.

16. Czy można ubiegać się o dofinansowanie, jeśli w budynku wyodrębnionych jest więcej niż 2 lokale, ale jest 1 właściciel całej nieruchomości?

W ramach Programu „Czyste powietrze” można złożyć wniosek o dofinansowanie wyłącznie na budynek jednorodzinny mieszkalny. Jest on zdefiniowany w ustawie Prawo Budowlane,  jako taki w którym wydzielono nie więcej niż 2 lokale mieszkalne, lub jeden lokal mieszkalny i jeden lokal użytkowy. Budynek o większej ilości wyodrębnionych lokali nie spełnia tej definicji. Nie ma znaczenia ilu jest właścicieli.

17. Na jakie źródło ciepła można uzyskać dofinansowanie w budynku jednorodzinnym istniejącym?

W ramach Programu „Czyste powietrze” można uzyskać dofinansowanie na wymianę nieefektywnego źródła ciepła opalanego paliwem stałym. Kosztami kwalifikowanymi są koszty związane z zakupem i montażem następujących urządzeń i instalacji:

 • węzły cieplne
 • pompy ciepła powietrzne
 • pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody wraz z przyłączami.
 • kotły gazowe kondensacyjne,
 • kotły olejowe
 • systemy ogrzewania elektrycznego ,
 • kotły na paliwa stałe

Nowe źródło ciepła musi spełniać wymagania techniczne określone w załączniku nr 1 do Programu priorytetowego.

18. Czy w ramach Programu „Czyste Powietrze” mogę sfinansować zakup i montaż kotła na paliwo stałe V klasy?

Nie. W ramach programu można sfinansować zakup kotła na biomasę (np. opalany pelletem) lub na węgiel (np. opalany ekogroszkiem), spełniający wymogi dotyczące Programu dla kotłów na paliwa stałe dotyczące ekoprojektu.

19. Czy w ramach Programu „Czyste Powietrze” mogę sfinansować wymianę starego kotła gazowego na rozwiązanie niskoemisyjne?

Nie. W ramach programu można sfinansować wymianę starego nieefektywnego kotła jedynie opalanego paliwem stałym (na węgiel lub biomasę).

20. Jeśli mam źródło ciepła na paliwo stałe V klasy (lub jakiekolwiek inne źródła ciepła spełniające wymagania Programu), to czy mogę ubiegać się o dofinansowanie do termomodernizacji budynku jednorodzinnego?

Jeżeli w budynku istnieje źródło ciepła spełniające wymagania programu lub jest zainstalowany kocioł na paliwo stałe spełniający co najmniej 5 klasę normy europejskiej EN 303-5:2012 lub nowszej, a:

 • zgoda na rozpoczęcie budowy została uzyskana przed wejściem w życie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422, z późn. zm.), tj. do dnia 15 grudnia 2002 r., w ramach przedsięwzięcia koszty związane z termomodernizacja mogą być kwalifikowane;
 •  zgoda na rozpoczęcie budowy została uzyskana po wejściu w życie ww. rozporządzenia Ministra Infrastruktury, w ramach przedsięwzięcia koszty związane z termomodernizacją nie mogą być kwalifikowane.

Dodatkowo, należy mieć na uwadze, że koszt modernizacji przegród można uznać za kwalifikowany, jeżeli przegrody spełnią wymagania izolacyjności cieplnej, określone w pkt 1 Załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422, z późn. zm.), obowiązujące od 31 grudnia 2020 roku.

21. Czy w koszty kwalifikowane zadania można włączyć koszty instalacji ogrzewania podłogowego?

Tak, w przypadku wymiany źródła ciepła na paliwo stałe w budynku istniejącym lub zakupu nowego źródła ciepła dla budynku nowo budowanego jest możliwość uzyskania dofinansowania na instalacji ogrzewania podłogowego.

22. Gdy w budynku mieszkalnym znajdują się dwa źródła ciepła na paliwa stałe (np. kocioł i kominek), czy istnieje obowiązek usunięcia trwałego obu źródeł czy tylko ten jeden wymieniany piec?

Należy zlikwidować wymieniane źródło ciepła na paliwo stałe. W przypadku kominka należy zlikwidować wszystkie odprowadzenia do ogrzewanych przez kominek pomieszczeń, pozostawiając wyłącznie jego rekreacyjną funkcję.

23. Czy mogę ocieplić dach, jeśli istniejący budynek ma poddasze?

Jeśli poddasze jest ogrzewane, to można ocieplić dach. Jeśli poddasze nie jest ogrzewane, to należy ocieplić przegrodę wewnętrzną ( strop pod nieogrzewanym poddaszem) w budynku oddzielającą to poddasze od pomieszczenia ogrzewanego, które znajduje się poniżej.

24. Czy mogę docieplić garaż, znajdujący się w obrysie budynku oraz wymienić w nim bramę garażową?

Garaż znajdujący się w obrysie budynku mieszkalnego jednorodzinnego można ocieplić, aby zachować ciągłość ocieplenia, wymienić bramę /drzwi garażowe, okna, niezależnie od tego, czy garaż jest ogrzewany.

25. Na jakie źródło ciepła można uzyskać dofinansowanie w budynku jednorodzinnym nowo budowanym?

W ramach Programu priorytetowego Czyste powietrze można uzyskać dofinansowanie w przypadku budynków nowo budowanych jednorodzinnych na koszty związane z zakupem i montażem następujących urządzeń:

 • kotły na paliwa stałe,
 • węzły cieplne,
 • systemy ogrzewania elektrycznego,
 • kotły olejowe,
 • kotły gazowe kondensacyjne,
 • pompy ciepła powietrze,
 • pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody wraz z przyłączami.
 • przyłącze cieplne, gazowe, elektroenergetyczne na potrzeby podłączenia źródła ciepła

Nowe źródło ciepła musi spełniać wymagania techniczne Programu. Dokument „Wymagania techniczne” znajduje się na naszej stronie internetowej w zakładce Czyste powietrze http://nfosigw.gov.pl/gfx/nfosigw/userfiles/files/czyste_powietrze/materialy/wymagania_techniczne_16.01.2019.pdf.

26. Czy oprócz montażu źródła ciepła dla nowo budowanych budynków jednorodzinnych można uzyskać dofinansowanie również na inne elementy?

Tak. W ramach dofinansowania Programu „Czyste Powietrze” dla nowo budowanych budynków można uzyskać dofinansowanie również na:

 • koszty zakupu i montażu instalacji kolektorów słonecznych i/lub paneli fotowoltaicznych wraz z osprzętem, ale tylko w postaci pożyczki,
 • koszty materiału i montażu wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła.
 • przyłącze cieplne, gazowe, elektroenergetyczne na potrzeby podłączenia źródła ciepła

Pozostałe elementy, jak np. ocieplenie budynku czy instalacja wewnętrzna c.o./c.w.u. nie wchodzi w zakres finansowania dla nowo budowanych budynków.

27. Czy koszty ponoszone w nowo budowanym budynku mogą być ponoszone w trakcie trwania Programu również do 2029 roku?

Nie. W przypadku nowo budowanych mieszkalnych budynków jednorodzinnych, koszty źródła ciepła wskazane we wniosku do dofinansowania muszą być poniesione do 31 grudnia 2019 roku (pod warunkiem, że źródło to zostało w tym terminie również zainstalowane). Po tej dacie mogą być finansowane inne pozycje wniosku, np. materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła oraz OZE.

28. Czy na montaż paneli fotowoltaicznych lub/i kolektorów słonecznych mogę otrzymać dotację?

Nie. W ramach Programu „Czyste Powietrze” na powyższe zadania można uzyskać tylko i wyłącznie preferencyjnie oprocentowaną pożyczkę, zarówno w przypadku gdy budynek jest nowo budowany, jak i ma już pozwolenie na użytkowanie.

29. W okresie letnim wynajmuję pokoje, Czy mogę ubiegać się o dotację na wymianę źródła ciepła w pełnym zakresie?

Nie – można ubiegać się jedynie o częściowe dofinansowanie (dotację i/lub pożyczkę). Powierzchnia przeznaczona na działalność gospodarczą nie może przekroczyć 30% powierzchni całego budynku. Nie ma znaczenia, przez jaki okres czasu prowadzona jest działalność. Powierzchnia domu jednorodzinnego przeznaczona na działalność gospodarczą obniża proporcjonalnie maksymalne koszty kwalifikowane.

30. Czy koszty poniesione na wypełnienie wniosku przez firmę zewnętrzną są kwalifikowane?

Nie. Takie koszty nie wliczają się do dofinansowania i Wnioskodawca będzie musiał je ponieść sam.

II. ETAP OCENY WNIOSKU I PODPISANIA UMOWY

31. Ile trwa ocena wniosku?

Rozpatrywanie wniosku odbywa się w terminie do 90 dni roboczych od daty złożenia wniosku. Wezwanie Wnioskodawcy do uzupełnienia brakujących informacji i/lub dokumentów może wydłużyć termin rozpatrzenia wniosku.

Wskazany termin ma charakter instrukcyjny i może zostać wydłużony np. z powodu złożonej dużej liczby wniosków.

32. Popełniłem/-am błąd podczas wypełniania wniosku – czy zostanie on odrzucony?

Nie. W ramach oceny wniosku (ocena kryteriów formalnych oraz ocena kryteriów merytorycznych) pracownik Funduszu skontaktuje się z Wnioskodawcą w celu poprawy/uzupełniania wniosku. Wniosek można poprawić dwukrotnie na każdym z dwóch etapów oceny. Za każdym razem Wnioskodawca będzie miał do 15 dni roboczych na poprawę wniosku.

33. Czy i kiedy odbędzie się kontrola na miejscu inwestycji?

Wizytacje w miejscu inwestycji odbędą się na próbie nie mniej niż 15% wszystkich przedsięwzięć w ramach Programu oraz zawsze w przypadku wykonywania robót siłami własnymi. Dodatkowo, w okresie trwałości (3 lata od zakończenia realizacji zadania), istnieje możliwość kontroli zrealizowanego przedsięwzięcia.

34. Gdzie będzie podpisywana umowa o dofinansowanie?

Beneficjent podpisuje umowę o dofinansowanie w siedzibie WFOŚiGW, w którym był rozpatrywany jego wniosek o dofinansowanie.

III. ETAP WYPŁATY ŚRODKÓW I ROZLICZENIA UMOWY

35. Kiedy i na podstawie jakich dokumentów wypłacana jest dotacji oraz pożyczka?

Wypłata dofinansowania możliwa będzie po:

 • wypełnieniu i przekazaniu do odpowiedniego WFOŚiGW wniosku o płatność wraz z protokołem odbioru robót wykonawcy i protokołem końcowym (jeśli dotyczy),
 • przedłożeniu kopii dokumentu księgowego (np. faktury) potwierdzającego zakup materiałów i usług – potwierdzonego przez Beneficjenta za zgodność z oryginałem; wystawionego na Beneficjenta,
 • przedłożeniu dokumentów potwierdzających dokonanie płatności na rzecz wykonawcy lub sprzedawcy (np. potwierdzenie przelewu), jeżeli Beneficjent dokonał zapłaty z własnych środków (w przypadku płatności na rachunek Beneficjenta).

36. Jak mogę udowodnić, że zamontowałem/-am źródło ciepła spełniające wymagania Programu?

Wraz z pierwszym (lub jedynym) wnioskiem o wypłatę środków, który dotyczy kosztów poniesionych na wymianę/montaż źródła ciepła, należy przedstawić certyfikat zgodności kotła z wymaganiami Programu.

37. Czy mogę złożyć kolejny wniosek w ramach Programu?

Tak.  Jednakże ocena kolejnego wniosku może odbyć się dopiero po zrealizowaniu i zakończeniu przedsięwzięcia zawartego we wcześniejszym wniosku. Wnioski muszą różnić się zakresem rzeczowym, zaś wysokość dofinansowania kolejnego wniosku jest zależna od uzyskanego dofinansowania w ramach wcześniejszych umów.

38. Co to jest „okres trwałości wniosku”?

W okresie trwałości, który trwa 3 lata od zakończenia przedsięwzięcia, beneficjent nie może zmienić przeznaczenia budynku/lokalu z mieszkalnego na inny, nie może zdemontować urządzeń, instalacji oraz wyrobów budowlanych zakupionych i zainstalowanych w trakcie realizacji przedsięwzięcia, a także nie może zainstalować dodatkowych źródeł ciepła niespełniających warunków technicznych Programu.

39. Czy korzystając z dofinansowania z Programu „Czyste Powietrze” mogę korzystać z ulgi termomodernizacyjnej?

Tak. Są to dwa, niezależne sposoby uzyskania środków na działania służące poprawie jakości powietrza. Aby poznać szczegóły zasad funkcjonowania ulgi termomodernizacyjnej, prosimy o kontakt z urzędem skarbowym.

40. Czy korzystając z dofinansowania z Programu „Czyste Powietrze”, mogę korzystać z innego dofinansowania na ten sam cel (np. dofinansowanie z gminy)?

Tak. Jednakże suma dofinansowań nie może przekroczyć 100% kosztów kwalifikowanych zadania