Weź dofinansowanie na wymianę pieca i prace termomodernizacyjne!

Od 19 września 2018 r. do 30 czerwca 2027 r. wnioski o wsparcie z programu Czyste Powietrze przyjmują wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz gminy, właściwe ze względu na położenie nieruchomości objętej wnioskiem o dofinansowanie.

Maksymalna kwota dotacji

Maksymalny możliwy koszt kwalifikowany, od którego liczona jest dotacja to 53 tys. zł.
Pozostałe koszty kwalifikowane przedsięwzięcia przekraczające kwotę dotacji mogą zostać dofinansowane w formie pożyczki.

Warunki dofinansowania

 • Maksymalne koszty kwalifikowane, od których jest liczona wysokość dotacji – 53 tys. zł
 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia – 7 tys. zł
 • Oprocentowanie zmienne pożyczki – nie więcej niż WIBOR 12M +70 punktów bazowych, ale nie mniej niż 2% rocznie, przy czym ustalenie wysokości oprocentowania następuje w cyklu rocznym
 • Planowany okres spłaty pożyczki: do 15 lat
 • Możliwa karencja (zwłoka) w spłacie: przy udzielaniu pożyczki może być stosowana karencja w spłacie rat kapitałowych liczona od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki do daty spłaty pierwszej raty kapitałowej, lecz nie dłuższa niż do 12 miesięcy po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia. Karencja w spłacie pożyczki wlicza się w okres spłaty pożyczki
 • Okres realizacji przedsięwzięcia: do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie, lecz nie później niż do 30.06.2029 r. Realizacja przedsięwzięcia możne nastąpić:
  • Nie wcześniej, niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie dla wniosków złożonych do 30.06.2019 r.
  • Nie wcześniej niż złożenie wniosku o dofinansowanie (z wyłączeniem dokumentacji projektowej i audytu energetycznego, które mogą zostać wykonane wcześniej) dla wniosków złożonych po 01.07.2019.
  • Przedsięwzięcie nie może zostać zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie; data zakończenia realizacji będzie potwierdzona w ostatnim protokole odbioru robót wykonawcy lub w protokole końcowym w przypadku przeprowadzenia kontroli przedstawiciela WFOŚiGW.

Wysokość dofinansowania

Tabela 1.

Grupa Kwota średniego miesięcznego dochodu / osoba [zł] Dotacja

(procent kosztów kwalifikowanych przewidzianych do wsparcia dotacyjnego)

Pożyczka

Uzupełnienie do wartości dotacji

Pożyczka

Pozostałe koszty kwalifikowane (uzupełnienie do wysokości jednostkowych kosztów kwalifikowanych)

1 2 3 4 5
I do 600 do 90% do 10% do 100%
II 601 – 800 do 80% do 20% do 100%
III 801 – 1000 do 70% do 30% do 100%
IV 1001 – 1200 do 60% do 40% do 100%
V 1201 – 1400 do 50% do 50% do 100%
VI 1401 – 1600 do 40% do 60% do 100%
VII powyżej 1600 do 30% do 70% do 100%

 

Tabela nr 1 dotyczy wnioskodawców, którzy nie mogą skorzystać z usługi termomodernizacyjnej, w szczególności wnioskodawców, których dochody nie podlegają opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych: wymienione w art. 3 pkt 1 lit. c ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1952, z późn. zm.) oraz wnioskodawców korzystających z dofinansowania dotyczącego nowo budowanych budynków jednorodzinnych. Koszty mikroinstalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych mogą zostać dofinansowane w 100% wyłącznie w formie pożyczki.

 

Tabela 2.

Grupa Kwota średniego miesięcznego dochodu / osoba [zł] Dotacja

(procent kosztów kwalifikowanych przewidzianych do wsparcia dotacyjnego)

Pożyczka

Uzupełnienie do wartości dotacji

Pożyczka

Pozostałe koszty kwalifikowane (uzupełnienie do wysokości jednostkowych kosztów kwalifikowanych)

Kwota rocznego dochodu wnioskodawcy

[zł]

1 2 3 4 5 6
I do 600 do 90% do 10% do 100% Nie dotyczy
II 601 – 800 do 80% do 20% do 100% Nie dotyczy
III 801 – 1000 do 67% do 33% do 100% Nie dotyczy
IV 1001 – 1200 do 55% do 45% do 100% Nie dotyczy
V 1201 – 1400 do 43% do 57% do 100% Nie dotyczy
VI 1401 – 1600 do 30% do 70% do 100% Nie dotyczy
VII powyżej 1600 do 18% do 82% do 100% do 85 528
VII powyżej 1600 do 15% do 85% do 100% od 85 529

do 125 528

VII powyżej 1600 0% do 100% do 100% powyżej 125 528

 

Tabela nr 2. dotyczy wnioskodawców, którzy rozliczając się indywidualnie lub wspólnie z małżonkiem, będą mogli skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2246).

Dla Wnioskodawców, których średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym kwalifikuje do Grupy VII, intensywność dofinansowania jest uzależniona dodatkowo od osiągniętego przez Wnioskodawcę lub Wnioskodawcę i małżonka (w przypadku wspólnego rozliczenia) rocznego dochodu stanowiącego podstawę do opodatkowania za wskazany rok podatkowy poprzedzający datę złożenia wniosku.

W przypadku obydwu rodzajów wnioskodawców:

 • intensywność dofinansowania zależy od miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym Wnioskodawcy liczonego zgodnie z metodyką opisaną w instrukcji do wypełnienia wniosku;
 • zmiana kwoty miesięcznego lub rocznego dochodu w trakcie oceny wniosku albo w trakcie realizacji przedsięwzięcia, nie wpływa na zmianę intensywności dofinansowania.

Warunek podstawowy, by wziąć dofinansowanie lub pożyczkę.

Warunki dla wszystkich budynków:

 • Wymiana lub montaż indywidualnego źródła ciepła są możliwe, gdy podłączenie do sieci ciepłowniczej na danym obszarze nie jest możliwe lub nie jest uzasadnione ekonomicznie.
 • Warunkiem montażu kotła na paliwo stałe, jest brak możliwości lub brak uzasadnienia ekonomicznego podłączenia do sieci dystrybucji gazu.

Warunki dla nowych budynków:

 • W budynku nowo budowanym finansowany jest jedynie zakup i montaż źródła ciepła wraz z przyłączami, wentylacji mechanicznej wraz z odzyskaniem ciepła oraz mikroinstalacja fotowoltaiczna i kolektory słoneczne.
 • Zakup nowego źródła ciepła jest możliwy jedynie w przypadku, gdy przegrody spełniają/ będą spełniać normy określone w Warunkach Technicznych, obowiązujących od 31.12.2020 r. (udokumentowane np. wpisem do dziennika budowy)
 • Montaż indywidualnego źródła ciepła jest możliwy, gdy podłączenie do sieci ciepłowniczej na danym obszarze nie jest możliwe lub nie jest uzasadnione ekonomicznie.
 • Warunkiem montażu kotła na węgiel, a od 1.07.2019 r. wszystkich kotłów na paliwo stałe, jest brak możliwości podłączenia lub brak uzasadnienia ekonomicznego podłączenia do sieci dystrybucji gazu.

 

Weź dofinansowanie

Zarejestruj się na Portalu Beneficjenta Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odpowiedniego dla lokalizacji budynku. Złóż wniosek i  bądź na bieżąco z informacjami na temat programu Czyste Powietrze.