Weź dofinansowanie na wymianę pieca i prace termomodernizacyjne!

Od 19 września 2018 r. do 30 czerwca 2027 r. wnioski o wsparcie z programu Czyste Powietrze przyjmują wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz gminy, właściwe ze względu na położenie nieruchomości objętej wnioskiem o dofinansowanie.

Maksymalna kwota dotacji

Maksymalny możliwy koszt kwalifikowany, od którego liczona jest dotacja to 53 tys. zł.
Pozostałe koszty kwalifikowane przedsięwzięcia przekraczające kwotę dotacji mogą zostać dofinansowane w formie pożyczki.

Warunki dofinansowania

 • Maksymalne koszty kwalifikowane, od których jest liczona wysokość dotacji – 53 tys. zł
 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia – 7 tys. zł
 • Oprocentowanie zmienne pożyczki – nie więcej niż WIBOR 12M +70 punktów bazowych, ale nie mniej niż 2% rocznie, przy czym ustalenie wysokości oprocentowania następuje w cyklu rocznym
 • Planowany okres spłaty pożyczki: do 15 lat
 • Możliwa karencja (zwłoka) w spłacie: przy udzielaniu pożyczki może być stosowana karencja w spłacie rat kapitałowych liczona od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki do daty spłaty pierwszej raty kapitałowej, lecz nie dłuższa niż do 12 miesięcy po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia. Karencja w spłacie pożyczki wlicza się w okres spłaty pożyczki
 • Okres realizacji przedsięwzięcia: do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie, lecz nie później niż do 30.06.2029 r. Realizacja przedsięwzięcia możne nastąpić:
  • Nie wcześniej, niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie dla wniosków złożonych do 30.06.2019 r.
  • Nie wcześniej niż złożenie wniosku o dofinansowanie (z wyłączeniem dokumentacji projektowej i audytu energetycznego, które mogą zostać wykonane wcześniej) dla wniosków złożonych po 01.07.2019.
  • Przedsięwzięcie nie może zostać zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie; data zakończenia realizacji będzie potwierdzona w ostatnim protokole odbioru robót wykonawcy lub w protokole końcowym w przypadku przeprowadzenia kontroli przedstawiciela WFOŚiGW.

Wysokość dofinansowania

Tabela 1.

Grupa Kwota średniego miesięcznego dochodu / osoba [zł] Dotacja

(procent kosztów kwalifikowanych przewidzianych do wsparcia dotacyjnego)

Pożyczka

Uzupełnienie do wartości dotacji

Pożyczka

Pozostałe koszty kwalifikowane (uzupełnienie do wysokości jednostkowych kosztów kwalifikowanych)

1 2 3 4 5
I do 600 do 90% do 10% do 100%
II 601 – 800 do 80% do 20% do 100%
III 801 – 1000 do 70% do 30% do 100%
IV 1001 – 1200 do 60% do 40% do 100%
V 1201 – 1400 do 50% do 50% do 100%
VI 1401 – 1600 do 40% do 60% do 100%
VII powyżej 1600 do 30% do 70% do 100%

 

Tabela nr 1 dotyczy wnioskodawców, którzy nie mogą skorzystać z usługi termomodernizacyjnej, w szczególności wnioskodawców, których dochody nie podlegają opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych: wymienione w art. 3 pkt 1 lit. c ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1952, z późn. zm.) oraz wnioskodawców korzystających z dofinansowania dotyczącego nowo budowanych budynków jednorodzinnych. Koszty mikroinstalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych mogą zostać dofinansowane w 100% wyłącznie w formie pożyczki.

 

Tabela 2.

Grupa Kwota średniego miesięcznego dochodu / osoba [zł] Dotacja

(procent kosztów kwalifikowanych przewidzianych do wsparcia dotacyjnego)

Pożyczka

Uzupełnienie do wartości dotacji

Pożyczka

Pozostałe koszty kwalifikowane (uzupełnienie do wysokości jednostkowych kosztów kwalifikowanych)

Kwota rocznego dochodu wnioskodawcy

[zł]

1 2 3 4 5 6
I do 600 do 90% do 10% do 100% Nie dotyczy
II 601 – 800 do 80% do 20% do 100% Nie dotyczy
III 801 – 1000 do 67% do 33% do 100% Nie dotyczy
IV 1001 – 1200 do 55% do 45% do 100% Nie dotyczy
V 1201 – 1400 do 43% do 57% do 100% Nie dotyczy
VI 1401 – 1600 do 30% do 70% do 100% Nie dotyczy
VII powyżej 1600 do 18% do 82% do 100% do 85 528
VII powyżej 1600 do 15% do 85% do 100% od 85 529

do 125 528

VII powyżej 1600 0% do 100% do 100% powyżej 125 528

 

Tabela nr 2. dotyczy wnioskodawców, którzy rozliczając się indywidualnie lub wspólnie z małżonkiem, będą mogli skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2246).

Dla Wnioskodawców, których średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym kwalifikuje do Grupy VII, intensywność dofinansowania jest uzależniona dodatkowo od osiągniętego przez Wnioskodawcę lub Wnioskodawcę i małżonka (w przypadku wspólnego rozliczenia) rocznego dochodu stanowiącego podstawę do opodatkowania za wskazany rok podatkowy poprzedzający datę złożenia wniosku.

W przypadku obydwu rodzajów wnioskodawców:

 • intensywność dofinansowania zależy od miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym Wnioskodawcy liczonego zgodnie z metodyką opisaną w instrukcji do wypełnienia wniosku;
 • zmiana kwoty miesięcznego lub rocznego dochodu w trakcie oceny wniosku albo w trakcie realizacji przedsięwzięcia, nie wpływa na zmianę intensywności dofinansowania.

Warunek podstawowy, by wziąć dofinansowanie lub pożyczkę.

Warunki dla wszystkich budynków:

 • Wymiana lub montaż indywidualnego źródła ciepła są możliwe, gdy podłączenie do sieci ciepłowniczej na danym obszarze nie jest możliwe lub nie jest uzasadnione ekonomicznie.
 • Warunkiem montażu kotła na paliwo stałe, jest brak możliwości lub brak uzasadnienia ekonomicznego podłączenia do sieci dystrybucji gazu.

Warunki dla nowych budynków:

 • W budynku nowo budowanym finansowany jest jedynie zakup i montaż  mikroinstalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych

 

Weź dofinansowanie

Zarejestruj się na Portalu Beneficjenta Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odpowiedniego dla lokalizacji budynku. Złóż wniosek i  bądź na bieżąco z informacjami na temat programu Czyste Powietrze.