Co to jest smog?

Powietrze nad naszym krajem przez wiele dni i nocy jest zanieczyszczone. Wyrazistym i odczuwanym przez każdego dowodem prawdziwości tego stwierdzenia jest tak zwany smog.

Smog to efekt zanieczyszczenia powietrza spowodowanego działalnością człowieka. Powstaje przez skumulowanie znacznej ilości zanieczyszczeń (nieodpowiednie ogrzewanie budynków, motoryzacja, przemysł) na pewnym obszarze (np. w mieście). Zjawisko występuje w określonych warunkach atmosferycznych takich jak utrzymująca się mgła czy brak wiatru. Najgroźniejszym efektem smogu jest zaleganie w atmosferze substancji niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi. Szczególnie szkodliwe są trzy ich rodzaje:

 
PM 2,5PM 10
pyły zawieszone
(ziarna mniejsze PM 2,5
i ziarna większe PM 10)
NO2
dwutlenek
azotu

kancerogenna
substancja
benzo(a)piren

Podstawowe źródła problemu to:


ogrzewanie pomieszczeń
przestarzałymi domowymi
piecami oraz kotłami
na węgiel i drewno

emisja spalin
samochodowych

emisja zanieczyszczeń
przez
zakłady przemysłowe

PAMIĘTAJMY

To nasze codzienne wybory zatruwają lub chronią
powietrze, którym wszyscy oddychamy.

Skutki smogu

Długotrwała ekspozycja na smog powoduje poważne zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi. W Polsce z powodu chorób wywołanych zanieczyszczonym powietrzem rocznie umiera ok. 45 000 osób, czyli ponad 7 razy więcej niż w wyniku biernego palenia.