Szanowni Państwo,

Mając na uwadze zapewnienie edukacji w zakresie poprawy jakości powietrza oraz promocji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, Ministerstwo Klimatu zezwala na wykorzystywanie niniejszych materiałów  na następujących polach eksploatacji:

1. utrwalanie i zwielokrotnianie poprzez wytwarzanie egzemplarzy techniką drukarską, kserograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

2. wprowadzanie do obrotu;

3. wprowadzanie do pamięci komputera;

4. publiczne wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie;

5. rozpowszechnianie w całości w inny sposób w tym publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym publikowanie w mediach elektronicznych, a w szczególności w Internecie.

Niniejsza zgoda obowiązuje tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Niniejsza zgoda nie upoważnia do wykorzystywania materiałów dostępnych na stronie do celów komercyjnych.

W przypadku wykorzystania prosimy o podanie źródła, tj.

Ministerstwo Klimatu, kampania Czyste powietrze – zdrowy wybór!, www.kampaniaczystepowietrze.pl